24 november 2017, 09:00 u

09.00 - 17.30 uur Goede zorg, beter recht? Over een nieuwe klachtenregeling en actuele aansprakelijkheidskwesties in de gezondheidszorg. 

De Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) brengt artsen en juristen samen, zorgt voor kennisoverdracht en streeft ernaar dat zij elkaars taal leren begrijpen. Zo worden tijdens het WAA-congres kennis en ervaringen gedeeld door diverse sprekers vanuit velerlei invalshoeken en specialismen. Dit jaar op het gebied van medische aansprakelijkheid met als onderwerp: “Goede zorg, beter recht?” 

De op 1 januari 2016 in werking getreden Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is in de plaats gekomen van onder meer de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Kwaliteitswet Zorginstellingen. De Wkkgz regelt de kwaliteit (het recht op ‘goede zorg’) en een geheel nieuwe ‘e ectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling’ in de zorg. Met de komst van de Wkkgz is op deze gebieden dus het nodige veranderd. Wat staat er in de Wkkgz en wat zijn de gevolgen voor de praktijk bij het verhaal van letselschade als gevolg van medische fouten? Welke (on)mogelijkheden biedt de nieuwe klachten- en geschillenregeling? 

Verder komen twee hete hangijzers uit de medische aansprakelijkheid aan bod: proportionele aansprakelijkheid en informed consent. Bij de behandeling van het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid wordt uitgelegd op welke speci eke wijze deze is te kwanti ceren en hoe daarmee in de rechtspraak wordt omgegaan. Bij het onderwerp informed consent wordt ingestoken vanuit het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 7, afdeling 5, van het Burgerlijk Wetboek (ook bekend als de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de daarvan te verwachten gevolgen in de praktijk. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- De WKKGZ in theorie en letselschadepraktijk;
- De WKKGZ-geschillenprocedure in de praktijk;
- De zorgverlener in een spagaat;
- Proportionele aansprakelijkheid: met recht en zorg;
- Informed consent, personenschade en medische aansprakelijkheid: what's new?.

Locatie: MediaPlaza, Utrecht

KLIK HIER voor de folder Jaarcongres 2017 met het volledige programma.

PO-punten
Door deelname aan het volledige programma kunt u 5 punten behalen.

 


Meer data